Avvikling av helse- og miljøfarlige stoffer

NCC vil bidra til utfasing av uønskede stoffer i byggebransjen. Som et ledd i dette arbeidet etterspør vi miljødokumentasjon fra leverandører.

For alle produkter gjelder at de ikke skal inneholde stoffer fra myndighetenes prioriteringsliste (P-liste stoffer). Som et hjelpemiddel for å gjennomføre dette har vi i mange år benyttet en egen avviklingsliste over stoffer vi ikke tillater i produkter som skal brukes på våre byggeplasser.

For kjemikalier er det et krav at disse skal inn i BASS (Bransjeforeningenes Stoffkartotek System). Her vil bruker få beskjed dersom produktene inneholder P-liste stoffer (eller har tilsvarende egenskaper), og at alternative produkter må vurderes.

Tropisk trevirke er ikke akseptert i noen produkter.