Avvikling av helse- og miljøfarlige stoffer

NCC vil bidra til utfasing av uønskede stoffer i byggebransjen. Som et ledd i dette arbeidet etterspør vi miljødokumentasjon fra leverandører.

For alle produkter gjelder at de ikke skal inneholde stoffer fra myndighetenes prioriteringsliste (P-liste stoffer). Som et hjelpemiddel for å gjennomføre dette har vi i mange år benyttet en egen avviklingsliste over stoffer vi ikke tillater i produkter som skal brukes på våre byggeplasser.

For kjemikalier er det et krav at disse skal inn i ProductXchange. Her vil bruker få beskjed dersom produkter og kjemikalier inneholder stoffer som kan være skadelig for helse og miljø.

Tropisk trevirke er ikke akseptert i noen produkter.