Miljøproduktdeklarasjon (EPD)

NCC oppnådde sin første miljøproduktdeklarasjon (EPD) for sin bro i vedlikeholdsfritt rustfritt stål. Gyldigheten av inndataene og beregningsresultatene for denne miljøproduktdeklarasjonen er verifisert av en uavhengig part og godkjent av Environdec. Arbeidet med å produsere miljøproduktdeklarasjoner også for andre bygg- og anleggsprosjekter er i gang.

NCCs miljøproduktdeklarasjoner beskriver byggets miljøytelse, drift og vedlikehold samt riving av bygget etter endt levetid.

Følgende miljøaspekter blir vurdert:

Ressurser og energi

 • Bruk av ikke-fornybare materialer
 • Bruk av fornybare materialer
 • Bruk av resirkulerte materialer
 • Bruk av ikke-fornybar energi
 • Bruk av fornybar energi
 • Bruk av vann
 • Bruk av jord

Utslipp og materialer

 • Global oppvarming
 • Forsuring
 • Nedbryting av ozonlaget
 • Fotokjemisk ozon (smog)
 • Eutrofiering (hypervekst av alger og bakterier i vann pga forurensning)
 • Resirkulerbare materialer
 • Ikke-farlig avfall
 • Farlig avfall

Livsløpsanalyse

Miljøytelsen til NCCs bygg og anleggsprosjekter evalueres ved hjelp av livsløpsanalyser (LCA). Tidligere livsløpsanalyser viser at ulike typer produkter har størst innvirkning på klimaet i ulike faser av sine respektive livsløp.

Produkter med lang levetid og produkter som bruker mye energi, påvirker miljøet mest i bruksfasen, mens andre produkter har størst innvirkning på miljøet i produksjonsfasen. I mange tilfeller er livsløpsanalyser et nødvendig verktøy for å finne ut hvilke områder man bør fokusere på for å redusere et produkts miljøpåvirkning.

Miljøproduktdeklarasjoner

I motsetning til en ren livsløpsanalyse stiller miljøproduktdeklarasjonene (EPD) tydelige krav med hensyn til transparens og verifisering, og de brukes til å dokumentere produktets eller prosjektets miljøytelse.

Miljøproduktdeklarasjoner kan brukes til å sammenligne produkter av samme type. De nye utgavene av miljøsertifiseringssystemene for bygg, for eksempel LEED 2014 og BREEAM 2013, bygger også på livsløpsanalyser og krever nå godkjente miljøproduktdeklarasjoner som bevis for miljøytelsen til byggeproduktene som benyttes i prosjektet.

Enda strengere krav

Pågående internasjonalt standardiseringsarbeid stiller enda strengere krav til bekreftelse på at nye byggeproduktløsninger er klimasmarte eller “grønne”. Derfor har NCC valgt å følge de internasjonale ISO-standardene 14040, 14044 og EN 15804 samt å rapportere miljøytelse i tråd med det internasjonale EPD-systemet.

Miljøproduktdeklarasjoner kan fungere som bekreftelse på miljøytelse for et nyutviklet produkt, ved oppfølging av et fullført bygg- eller anleggsprosjekt og også i forbindelse med kjøp. Å kunne bekrefte klima- og miljøytelsen til entreprenørens egne produkter og byggesystemer sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen vil gi et stort konkurransefortrinn i årene fremover.