Klima og energi

Bærekraft er et av NCCs største fokusområder. Én måte vi kan bidra til å redusere klimapåvirkningen på, er å være pådriver i bransjen for mer energieffektive bygg.

Det er mange faktorer som har innvirkning på hvor mye energi et bygg bruker. Selve konstruksjonen av bygget, måten det forvaltes på og brukernes atferd spiller en viktig rolle når det gjelder energibruk.

Fokus på energi gjennom hele prosessen

Ettersom så mange faktorer påvirker energiforbruket over tid, jobber NCC med energieffektivitet helt fra designfasen til forvaltningsfasen.

En vektlegging av energispørsmålet gjennom hele byggeprosessen skaper gode forutsetninger for at bygget holder seg innenfor den tiltenkte energibruken i driftsfasen. Våre kunder kan derfor føle seg trygge på å nå sine mål både med hensyn til økonomi og miljø. Lavenergibruk medfører ikke bare lavere driftskostnader, men også at kostnadene blir mindre følsomme for økte energipriser.

Energieffektive bygg i praksis

Hva kreves så for å designe et energieffektivt bygg? Det er mange måter å oppnå lavere energiforbruk på, men de generelle kravene i vår arbeidsprosess omfatter alltid et godt innemiljø samt enkel drift og enkelt vedlikehold, med utgangspunkt i hvilke aktiviteter bygget er beregnet for. NCCs første målsetting er alltid å redusere energitap. Det kan gjøres ved hjelp av passivløsninger som gir et godt isolert klimaskall og begrenset varmetap. Her benytter vi Kyoto-pyramiden som utgangspunkt:

 1. Redusere behovet for oppvarming og kjøling
 2. Sørge for effektiv bruk av strøm
 3. Bruke solenergi
 4. Vise og styre energiforbruket
 5. Velge energikilde

Starter vi nederst i pyramiden, handler første fase om å redusere varmetap gjennom klimaskallet. Eieren av eiendommen får da et bygg med lavt varmebehov over en lang periode, selv om installasjonene må skiftes ut på et senere tidspunkt. I neste steg velger vi installasjoner med lavt energiforbruk. Deretter utnytter vi alle muligheter for å bruke solenergi. Det neste er å vurdere hvordan vi kan oppmuntre til energieffektiv atferd blant brukerne av bygget. Sist, men ikke minst velger man en energikilde som er skreddersydd for det gjenværende lave energikravet. Førstevalget er selvfølgelig fornybar energi.

Kundenes mål styrer energivalget

NCC har en rekke verktøy og en stor erfaringsbank når det gjelder design av energieffektive bygg, men kundens ambisjoner og mål er alltid det som styrer det endelige valget.

Vet du hvilken miljøytelse du ønsker å oppnå, og hva vil det bety for fremtidige kostnader? Ta en prat med NCC om hvilken løsning som passer best for deg, da vi har bred erfaring med å analysere disse spørsmålene fra et energi-, klima- og lønnsomhetsperspektiv.

Vi hjelper deg med å fastsette energikrav

Utviklere stiller stadig strengere energikrav enn hva byggforskriftene angir. NCC er glad for å se at flere aktører ønsker å engasjere seg i trenden mot mer energieffektiv bygging. Ved å stille strengere energikrav kan vi redusere miljøpåvirkningen og kutte energikostnader.

Imidlertid kan det være komplisert å stille energikrav. Som kunde er det viktig at du er tydelig på hvilke krav du stiller, ellers kan du risikere at de ulike tilbudene blir vanskelige å sammenligne. Det kan gi problemer med å vurdere de ulike alternativene, og i verste fall får du ikke det du (tror at du) har bestilt.

For å gjøre det enklere å stille energikrav har vi utarbeidet en kort veiledning, som du finner nedenfor. Mer omfattende hjelp til å stille krav finner du i Sveby-sjekklisten for utviklere, som er et godt utgangspunkt for energikrav til bygg.

 1. Angi tydelig hva energikravet omfatter (oppvarming, varmtvann, kjøling, eiendomsenergi, aktivitetsenergi).
 2. Henvis til Sveby og bruk definisjonene i “Boverkets” byggforskrifter.
 3. Bruk eksisterende sertifiseringssystemer for energi og miljø. Sørg imidlertid for at ingen av kravene er motstridende.
 4. Kontroller kravene ved å iverksette tiltak.
 5. Hvis kravet bygger på en teoretisk beregning, må du som utvikler bestemme mye av inndataene og ha kompetanse til å kunne sammenligne beregningene.
 6. Definer konsekvensene hvis energikravet ikke blir oppfylt.

Vi i NCC er stolte av å lede an i bransjen på energifronten, hele veien fra energiberegninger til oppfølging. Ettersom vi måler energibruken i alle fullførte bygg (som vi er totalentreprenør for) og sammenligner den med beregnede verdier, har vi et kompetansenivå på dette området som få andre i bransjen er i stand til å matche.