Sikre transaksjoner og ansvarlige innkjøp

Hele NCCs forretningsvirksomhet bygger på tillit fra kundene. Forretninger med NCC skal kjennetegnes av sikkerhet, transparens og en etisk holdning blant alle berørte parter.

Bygningsindustrien produserer en rekke varer og tjenester, og sysselsetter et stort antall personer. Ansvaret for forretningstransaksjoner og prosjekter er delegert langt ned i organisasjonen i alle markeder der NCC driver virksomhet, og forretningskulturen og klimaet kan variere fra sted til sted. Derfor spiller våre verdier og atferdsregler en sentral rolle med hensyn til forebyggende tiltak i etiske spørsmål blant både medarbeidere og samarbeidsparter.

Ansvarlige innkjøp

Å få til en ansvarlig og konkurransedyktig innkjøpsvirksomhet er svært viktig for NCC. Gruppens samlede innkjøp av varer og tjenester beløper seg til rundt 38 milliarder SEK. I tillegg til direkte innkjøp av materialer kjøper NCC betydelige mengder energi, forbruksvarer og ulike typer rådgivningstjenester. Innkjøpene gjøres gjennom mer enn 50 000 leverandører. Innkjøpsvolumene omfatter hovedsakelig tjenester og materialer knyttet til sjakter og transporter, bemanning, rådgivning, installasjon, fundamentering, prefabrikkert betong og stål samt bygningsmaterialer.

Per i dag utgjør NCCs innkjøp utenfor Norden 6 prosent av det samlede innkjøpsvolumet – målet er å øke denne andelen til 25 prosent. NCC kjøper varer fra blant annet Kina, Thailand, Tyrkia, Polen og Estland. I løpet av årene har NCC bygd opp en stabil internasjonal leverandørbase, delvis ved å opprette egne innkjøpskontorer på forskjellige steder rundt omkring i verden. Et nært samarbeid med leverandører på det internasjonale markedet gjør NCCs leverandørkjede mer pålitelig og effektiv.

I 2013 tok NCC ytterligere et steg for å effektivisere innkjøpene gjennom å opprette en funksjon som skal kontrollere og koordinere gruppens strategiske innkjøpsvirksomhet, og der det endelige målet er å øke effektiviteten og samtidig kutte kostnader. Suksessfaktorer i den forbindelse vil være evnen til å bedre koordineringen av innkjøp for å styrke strategiene som er lagt for hver enkelt produktserie og å øke koordineringen av arbeidsmetoder og verktøy for å skape enda bedre samspill mellom innkjøpsorganisasjonen og prosjektene.

Noen av NCCs internasjonale leverandører driver produksjon i samfunn der det hersker andre vilkår enn i våre hjemmemarkeder, for eksempel når det gjelder arbeidsmiljø og menneskerettigheter.

Årlige revisjoner

Som et ledd i arbeidet med å overvåke og utvikle selskapets internasjonale leverandører foretar NCC revisjoner av sosial ansvarlighet, miljø og kvalitet.

NCC benytter en 12-måneders revisjonssyklus med evaluering av alle internasjonale leverandører for å sikre overholdelse av lover og regler samt utvikling på disse områdene. Alvorlige avvik hos leverandørene, som det ikke blir rettet opp i etter at de er påpekt, medfører at samarbeidet opphører.

NCC kombinerer sine egne revisjoner, foretatt av internt personale, med revisjoner foretatt av tredjeparter innenfor rammene av NCCs tilknytning til blant annet BSCI (Business Social Compliance Initiative) og FNs Global Compact.

I 2013 ble det innført en strategi for hele gruppen vedrørende innkjøp av materialer og kjemikalier helt frem til 2020. Formålet med strategien er å avklare eierskapet til miljøspørsmål i innkjøpsprosessen og å klargjøre hvilken kurs NCC ønsker å følge med hensyn til ansvarlige innkjøp. Strategien bygger på NCCs visjon, og omfatter flere sider ved ansvarlig innkjøpsvirksomhet. Blant annet kontroll og utfasing av kjemiske produkter med kjente farlige egenskaper, systematisk prioritering av bygningsprodukter og materialer med høy miljøytelse samt å sørge for at NCCs leverandørbase hovedsakelig består av leverandører som jobber systematisk med sosialt ansvar, kvalitet og HMS.

Bærekraftig finansiering

De senere årene har NCC merket en økende interesse for grønne transaksjoner, delvis når det gjelder produkter som NCC leverer, men også fra aktører som ønsker å finne selskaper med en bærekraftig strategi. Disse investorene krever at selskapene eller prosjektene som de låner ut penger til eller investerer i, har høye miljøambisjoner.

Allerede i 2012 inngikk NCC en langsiktig låneavtale på 500 millioner svenske kroner med Nordic Investment Bank vedrørende bygging av energieffektive kontorbygg i regi av NCC Property Development. NCC tror at denne typen investeringsmarked vil vokse og utgjøre et populært finansielt supplement, og fungere som en effektiv drivkraft når det gjelder å stimulere til justeringer mot et bærekraftig samfunn.

JonAndersNordahl
Jon Anders Nordahl

Leder innkjøp og kalkulasjon, NCC Building Norge, NCC Building Nordics