Code of Conduct

I disse atferdsreglene beskriver vi hvilke krav vi stiller til handlingsmåter og atferd blant NCCs styremedlemmer, ledelse og medarbeidere, og som vi også forutsetter at alle våre forretningspartnere respekterer.

NCC er aktive gjennom hele verdikjeden i arbeidet med å skape fremtidige miljøer der mennesker kan arbeide, bo og kommunisere. Det medfører strenge krav med hensyn til ansvarlig virksomhet og medarbeidere som påtar seg ansvar. I disse atferdsreglene beskriver vi hvilke krav vi stiller til handlingsmåter og atferd blant NCCs styremedlemmer, ledelse og medarbeidere, og som vi også forutsetter at alle våre forretningspartnere respekterer.

NCC har undertegnet FNs Global Compact, et frivillig initiativ til støtte for de ti prinsippene vedrørende menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

NCC følger reglene og forskriftene som gjelder for aksjeselskaper som er notert på Nasdaq OMX Stockholm-børsen i Sverige.

Grunnlaget for vår atferd gjenspeiles i våre verdier

NCC er et verdidrevet selskap som styres av målsettingen om at alle medarbeidere vil ta beslutninger og opptre i henhold til NCCs felles verdier. NCC forventer at selskapets forretningspartnere respekterer disse verdiene.

Ærlighet

 • Vi er tro mot oss selv og våre interessegrupper
 • Vi utfører virksomhet på en korrekt og ansvarlig måte
 • Vi sørger for at våre interessegrupper alltid kan ha tillit til CC

Respekt

 • Vi verdsetter mangfold og behandler andre med respekt

 • Vi samarbeider, verdsetter andres meninger og står bak våre beslutninger
 • Vi bruker alle ressurser med omhu

Tillit

 • Vi stoler på hverandre, sier det vi mener og gjør det vi sier
 • Vi har mot til å være likefremme og tydelige
 • Vi innfrir vårt engasjement og anstrenger oss for å oppfylle høye standarder med hensyn til kvalitet, etikk og bærekraft.

Skaperevne

 • Vi tar initiativ, jobber proaktivt og energisk
 • Vi har mot til å teste ut nye måter å tenke og jobbe på
 • Vi driver utvikling i samarbeid med våre interessegrupper

Forretningsprinsipper

NCCs kunder og øvrige samarbeidspartnere må betrakte NCC som et pålitelig og rettskaffent selskap som alltid innfrir sine forpliktelser. NCC jobber for å skaffe seg langsiktige forretningsforbindelser som grunnlag for å skape verdi for kunder og aksjonærer samt trygge arbeidsplasser som bidrar til utvikling.

Våre atferdsregler må alltid formidles som et naturlig kjennetegn på partnersamarbeid.

Lover, forskrifter og internasjonale overenskomster

Et grunnleggende krav er at vi overholde lover og internasjonale overenskomster. Vi respekterer og følger konkurranselover, miljølovgivning, arbeidsmarkedslover, avtaler og sikkerhetskrav samt andre bestemmelser som angir parametrene for vår virksomhet.

Avtaler

NCC utviser ærlighet og åpenhet i sin omgang med forretningspartnere. Vi innfri forpliktelsene vi har påtatt oss. Etablerte avtaler gjelder. Våre forretningspartnere må føle at de er en viktig forutsetning for at et prosjektsamarbeid skal bli så vellykket som mulig.

Konkurransespørsmål og interessekonflikter

NCC tillater ingen form for prissamarbeid, kartellbygging eller misbruk av sin dominerende posisjon i markedet, og støtter korrekt og fri konkurranse i alle faser av sin virksomhet med hensyn til tilbud og anbud, forsyning og innkjøp.

NCCs medarbeidere plikter å informere sin nærmeste overordnede om eventuell forretningsvirksomhet som de utøver utenfor NCC-gruppen.

Det er ikke lov for medarbeidere  å jobbe eller være indirekte engasjert i organisasjoner som konkurrerer med/er involvert i forretninger med NCC.

NCCs medarbeidere har ikke lov til å engasjere seg i virksomhet som kan medføre interessekonflikter eller utnytte sin forbindelse med forretningspartnere til å oppnå personlig gevinst. Dette omfatter å tilby og motta personlige gaver eller tjenester til en verdi som overstiger et nærmere angitt nivå eller delta i påspanderte aktiviteter ut over det som er vanlig i forretningssammenheng. Det omfatter også å be om eller gi noen form for løfter knyttet til mottak av gaver.

Mens NCC ikke tar partipolitisk standpunkt, oppmuntres medarbeiderne til å engasjere seg aktivt i sosiale spørsmål, forutsatt at de følger vanlige regler for partiskhet.

Menneskerettigheter og arbeidsprinsipper

NCC støtter og respekterer internasjonale overenskomster om menneskerettigheter.

NCC fremmer mangfold og likestilling. Lik behandling og like muligheter må gjelde for alle uavhengig av etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, kjønn, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonalitet eller sosial tilhørighet.

NCC aksepterer ingen form for psykisk eller fysisk avstraffelse, trusler om avstraffelse, diskriminerende arbeidsmuligheter eller arbeid, mobbing på arbeidsplassen, seksuell trakassering eller andre former for trakassering, tvangsarbeid eller andre typer ufrivillig arbeid.

NCC verdsetter en sunn balanse mellom arbeid og fritid, og jobber aktivt for å sikre at de ansatte oppnår en slik balanse.

Virksomheten og prosjektene som NCC er engasjert i, skal være kjennetegnet av et sikkert, sunt og hygienisk arbeidsmiljø. Vi har en nullvisjon når det gjelder jobbrelaterte ulykker og personskader.

Forpliktelser overfor de ansatte i henhold til nasjonal lovgivning og lokale avtaler om folketrygd må respekteres og følges. Lønn og andre ytelser skal som et minimum følge nasjonale lover, gjeldende avtaler og den vanlige standarden i bransjen.

Barnearbeid er strengt forbudt. Ansatte må være minst 15 år eller nådd alder for fullført obligatorisk skolegang, hvis denne er høyere enn 15 år.

De ansattes rett til å organisere seg i valgfrie fagorganisasjoner og til å forhandle kollektivt må respekteres. Tillitsvalgte må få mulighet til å utføre sine plikter.

Miljøansvar

Store byggeprosjekter betyr enorme investeringer for kunden. Før og under prosjektplanleggingen av store byggeprosjekter må NCC og kunden sammen jobbe for at investeringen skal gi størst mulig verdiskapning og for å oppnå balanse mellom hensynet til enkeltpersoner, samfunnsinteresser, miljøaspekter og kommersielle interesser. NCC oppmuntrer til innovativ tenkning og innovasjoner som bidrar til bærekraftig utvikling i dialog med kunder.

I alt sitt foretakende jobber NCC for å skape optimale forhold for å redusere miljøpåvirkning og bidra til energi- og ressurseffektivitet gjennom hele livsløpet til hvert enkelt byggverk.

NCC skal skape sunne miljøer for menneskene som skal fungere i dem.

I all sin virksomhet jobber NCC kontinuerlig for å redusere klimapåvirkning, særlig på områdene energi og transport, og for å oppfylle eller overgå kravene i nasjonale eller internasjonale forskrifter eller avtaler om reduksjon av utslipp til luft, jordsmonn og vann.

I all sin virksomhet skal NCC redusere bruken av skadelige stoffer, sørge for at avfall blir håndtert på en sikker og miljøforenlig måte og bidra til økt resirkulering.

Overholdelse og oppfølging

Selskapets og medarbeidernes ansvar

Overholdelse av atferdsreglene er et anliggende for gruppeledelsen – samt for ledere på gruppenivå og ned til den enkelte medarbeider.

Hver enkelt leder plikter, innen sitt ansvarsområde, å sørge for at medarbeidere og forretningspartnere blir informert om innholdet i NCCs atferdsregler og behovet for å følge dem. Lederne i NCC må alltid gå foran med et godt eksempel.

Oppfølging

Overholdelsen av atferdsreglene følges kontinuerlig opp som en naturlig del av den pågående virksomheten. Det er opprettet en spesialprosedyre for NCCs medarbeidere som ønsker å rapportere mulige brudd på reglene til den øverste ledelsen.

Gjentatte og alvorlige brudd vil medføre korrigerende tiltak.

Hvis noen av NCCs forretningspartnere gjentatte ganger begår alvorlige brudd på atferdsreglene, vil samarbeidet opphøre.

Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer, NCC Group. Photo/illustration: Jenny Gaulitz
Gunnar Bäckström

Group Compliance Officer, NCC Group