Overholdelse av lover og regler

Selskapets og medarbeidernes ansvar for å overholde atferdsreglene er et krav over hele NCC, fra den øverste ledelsen via ledere på alle nivåer til hver enkelt medarbeider.

Innen sitt bestemte ansvarsområde er alle ledere forpliktet til å sørge for at medarbeidere og samarbeidspartnere får informasjon om innholdet i atferdsreglene og kravet om å følge dem. Lederne i NCC må alltid gå foran med et godt eksempel.

Rapporteringsmekanisme – NCC Compass

Styret i NCC AB har godkjent atferdsreglene, og som en naturlig del av virksomheten fører selskapet løpende kontroll med at de blir fulgt. For å hjelpe de ansatte med å følge reglene har NCC opprettet NCC Compass – et program som tilbyr veiledning i spørsmål vedrørende gaver, representasjon, interessekonflikter og konkurranselover.

Sammen sørger atferdsreglene og NCC Compass for å lede oss i riktig retning. Hvis en medarbeider er usikker på hvordan han eller hun skal forholde seg, står medarbeidere med spesialopplæring – såkalte navigatører – over hele gruppen til tjeneste med å gi råd. Medarbeidere plikter å rapportere eventuelle brudd på atferdsreglene som de får kjennskap til.

Tell Me er en rapporteringsmekanisme som NCC-medarbeidere kan benytte for å formidle eventuelle brudd på atferdsreglene eller gjeldende lover til toppledelsen. Funksjonen er også tilgjengelig for andre parter, for eksempel leverandører og andre forretningspartnere via NCCs eksterne nettsted. Alle rapporter blir tatt alvorlig og gransket. Alle rapporter behandles konfidensielt, og NCC tolererer ingen form for represalier mot medarbeidere som i god tro rapporterer brudd på atferdsreglene eller gjeldende lover.

Det vil bli iverksatt displinærtiltak mot NCC-medarbeidere som bryter atferdsreglene. NCC iverksetter dessuten tiltak mot forretningspartnere som handler i strid med våre retningslinjer, og samarbeidet vil bli avsluttet ved gjentatte eller alvorlige brudd.

Eksempler:

  • Som medarbeider må du rapportere brudd på nasjonale lover eller NCCs atferdsregler som du får kjennskap til.
  • Vi vil at eksterne parter rapporterer eventuelle brudd på nasjonale lover eller NCCs atferdsregler som de får kjennskap til.
  • Du er ikke nødt til å tolerere granskinger eller represalier som setter din jobb i NCC i fare fordi du har tatt opp vår plikt til å følge NCCs atferdsregler og policyer, eller rapportert en hendelse.