Policy for Bærekraft

For å bidra til et bærekraftig samfunn er NCCs oppgave å drive virksomhet på en måte som er både økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig forsvarlig. NCCs bærekraftpolicy, som gjelder for alle våre forretningsområder og aktiviteter, setter standarden for dette arbeidet.

1. Innledning

Det er et behov for en større omlegging i samfunnet hvis vi skal løse dagens globale utfordringer som for eksempel klimaendringer og overforbruk av ressurser, som har oppstått på grunn av en historisk lineær bruk av materialer, avfallsproduksjon og høy befolkningsvekst. Bygg- og anleggsbransjen bruker store mengder materielle ressurser og energi, både i selve virksomheten og i produktene og tjenestene bransjen forsyner samfunnet med. Våre produkter og tjenester påvirker også de sosiale aspektene ved samfunnet. Derfor finnes det et stort potensial i vår sektor for å samarbeide med kunder og bidra proaktivt til den bærekraftige overgangen som kreves for å hindre at vi setter økosystemene og den langsiktige sosiale stabiliteten i fare.

2. Policyerklæring

2.1 Omfang

Policyen gjelder for alle NCCs forretningsområder og aktiviteter.

2.2 Målsettinger

NCCs målsetting er å skape samlet verdi ved å utvikle produkter, løsninger og tjenester som vektlegger sosiale, økologiske og økonomiske aspekter. Derfor sikter konsernet på å bidra til et bærekraftig samfunn ved å drive virksomhet på en måte som er både økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig forsvarlig.

NCCs ambisjon er å være bransjeledende og proaktivt bidra til å redusere bruken av ikke-resirkulerbare ressurser, øke samfunnsverdien og utvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbeidsmetoder som fremmer bærekraftig utvikling for kunder, samfunnet og NCC-gruppen. For NCC betyr dette å ta hensyn til både nåværende og fremtidige generasjoner, og ta langsiktig ansvar i vår daglige virksomhet.

2.3 Strategi

NCCs visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. Vi kan oppnå dette gjennom konstant utvikling av mer samfunnsansvarlige, klimatilpassede og energi- og ressurseffektive produkter og tjenester, både på egen hånd og i samarbeid med våre kunder. Dette reduserer miljøbelastningen og gjør at samfunnet utvikler seg i en mer bærekraftig retning.

Alle medarbeidere har et ansvar for selskapets bærekraftarbeid, som går utover selve konsernet. Vårt mål er å påvirke våre leverandører og kunder, slik at også de anvender sin egen systematiske tilnærming til bærekraft. Vår daglige virksomhet bygger på våre kjerneverdier: Ærlighet, respekt, tillit og skaperevne. Disse verdiene danner grunnlaget for alt vi gjør, og definerer vår interne og eksterne tilnærming. God forretningsetikk og moral er viktige elementer i vår virksomhet. Mens relevant lovgivning og andre bestemmelser etablerer minimumstandarden, er forventningene vi setter til oss selv betydelig høyere på enkelte områder.

Våre beslutninger bygger på føre-var-prinsippet og nøye vurderinger der kort- og langsiktig gevinst veies opp mot hverandre for å skape løsninger som er bærekraftige på lang sikt.

Vi støtter FNs Global Compact-prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøvern og antikorrupsjon, samt ILOs grunnleggende konvensjoner om arbeidsrett. Vi streber etter å ha en god bedriftskultur og handle ansvarlig i våre forretningsrelasjoner, og slår hardt ned på alle typer korrupsjon. Mer detaljerte retningslinjer finner du i våre atferdsregler og i verktøyet NCC Compass, som begge gir veiledning i vårt arbeid.

3. Ansvar, kontroll og overholdelse

Konsernets policy er godkjent av CEO i NCC AB.

Bærekraftpolicyen gjennomgås årlig og revideres etter behov. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vårt bærekraftarbeid og opprettholde en åpen og ærlig dialog med våre samarbeidspartnere, både i og utenfor konsernet.

SVP Group Sustainability, som er ansvarlig for innholdet i denne policyen, skal:

  • sørge for at innholdet i denne policyen er aktuelt til enhver tid og foreslå endringer og revisjoner ved behov,
  • sørge for at policyen blir formidlet på en hensiktsmessig måte,
  • kontrollere at policyen blir forstått og fulgt, og
  • reagere på kjente eller rapporterte brudd på policyen.

Den viktigste målgruppen for denne policyen er Business Area Managers og andre med personalansvar. Disse personene er ansvarlige for å håndheve policyen, og må derfor ha inngående kjennskap til innholdet i den.

Prosedyrer som gjelder hvis dette regelverket ikke følges, er beskrevet i NCCs atferdsregler.

4. Kommunikasjon

NCC-gruppens bærekraftpolicy er publisert og tilgjengelig på NCCs intranett.

Vedlegg til denne policyen

  • Vedlegg 1 til denne policyen er NCCs rammeverk for bærekraft, som beskriver hva bærekraft betyr for NCC.
  • Vedlegg 2 til denne policyen er NCCs miljøpolicy, som tar opp de miljømessige aspektene ved bærekraft.

Vedlegg 1

NCCs rammeverk for bærekraft

NCCs Rammeverk for bærekraft definerer hva bærekraft betyr for NCC. Vi har identifisert en rekke områder der vi proaktivt kan ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig.

Sustainability ENG_Med omgivande texter

Vedlegg 2

NCCs miljøpolicy

1. Innledning

Bygg- og anleggsbransjen bruker store mengder materielle ressurser og energi, både i selve virksomheten og i produktene og tjenestene bransjen forsyner samfunnet med. Vi spiller også en viktig rolle i overgangen til en bærekraftig fremtid ved å levere flere bærekraftige løsninger til samfunnet, systematisk redusere påvirkningen av vår virksomhet og påvirke viktige samarbeidspartnere som kunder og leverandører.

2. Policyerklæring

2.1 Omfang

Policyen gjelder for alle NCCs forretningsområder og aktiviteter.

2.2 Målsettinger

NCC sikter på å bidra til et bærekraftig samfunn ved å drive virksomhet på en måte som er både økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig forsvarlig. NCCs ambisjon er å være bransjeledende og proaktivt bidra til å redusere bruken av ikke-resirkulerbare ressurser, øke samfunnsverdien og utvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbeidsmetoder som fremmer bærekraftig utvikling. For NCC betyr dette å ta hensyn til både nåværende og fremtidige generasjoner, og ta langsiktig ansvar i vår daglige virksomhet.

2.3 Strategi

Én side ved vår bærekraftstrategi er å redusere miljøbelastningen fra selve vår virksomhet samt fra produktene og  tjenestene vi leverer. Bærekraftstrategien er beskrevet mer detaljert i vår bærekraftpolicy.

NCC jobber proaktivt for å identifisere og hindre miljø- og helserelaterte risikoer forårsaket av vår virksomhet. Et grunnleggende krav er at vi handler innenfor lovgivningen og internasjonale konvensjoner. Vi respekterer og følger miljølover, avtaler, sikkerhetskrav og andre bestemmelser som styrer vår virksomhet. Vi oppfyller eller overgår nasjonale eller internasjonale bestemmelser og avtaler relatert til miljøsaker.

Vårt miljøarbeid er integrert i vår(e) prosessorienterte styringssystem(er). Formålet med denne tilnærmingen er å redusere og overvåke konsernets miljøpåvirkning kontinuerlig. NCCs ledelse har implementert prinsippet med kontinuerlig forbedring innen alle miljørelaterte områder, og linjeledelsen er ansvarlig for å sikre fremdrift i forbindelse med vår miljøytelse.

NCCs miljørelaterte bærekraftarbeid legger hovedvekt på to områder: “Klima og energi” og “Materialer og avfall”, der vi setter mål for å sikre fremgang og kontinuerlig forbedring av vår miljøytelse. Vår daglige virksomhet bygger på våre kjerneverdier: Ærlighet, respekt, tillit og skaperevne. Disse verdiene danner grunnlaget for alt vi gjør, og definerer vår interne og eksterne tilnærming.