Bærekraftig rehabilitering

Bærekraftig rehabilitering er et totalkonsept som gjør rehabilitering til god forretning gjennom lønnsomme synergier mellom rehabilitering, energieffektivitet og vedlikehold. Det skaper rom for bærekraftige investeringer der livskvalitet og økonomi går hånd i hånd.

Et godt vedlikeholdt bomiljø verdsettes høyt av både eieren av eiendommen og leietakerne. For de fleste som eier en eiendom, er imidlertid viljen ofte større enn den økonomiske evnen, og planlagt rehabilitering blir dermed lagt på is. Men i takt med økt rehabiliteringsbehov øker også drifts- og vedlikeholdskostnadene. Samtidig blir eiendommen mindre attraktiv og muligheten for økte leieinntekter dårligere. Ikke desto mindre gir utfordringene knyttet til eksisterende boliger også store muligheter.

Totaløkonomi er nøkkelen

Det er mulig å skape økonomiske muligheter ved å se på det store bildet når det gjelder totaløkonomien. Energisparing kan finansiere en rehabilitering. Rehabiliteringen gir lavere vedlikeholdskostnader samtidig som eiendommen blir mer attraktiv og husleien kan økes. Ett tiltak gjør et annet mulig. Med andre ord skapes det rom for å gi beboerne gode boforhold og samtidig gi eieren av eiendommen en langsiktig, lønnsom forvaltningsplan. Det er nettopp dette bærekraftig rehabilitering handler om.

Felles ansvar

Innen 2020 forventes det at energiforbruket i private husholdninger har falt med 20 prosent. De største innsparingene må gjøres i eksisterende boliger, ettersom nybygg bare utgjør en liten del av den samlede boligmassen. Omhyggelig forvaltning av jordens ressurser har blitt et felles ansvar. Med bærekraftig rehabilitering blir du i stand til å yte din del samtidig som du investerer i ditt eget bomiljø og driftskostnader.

Helhetlig syn

Bærekraftig rehabilitering tar hensyn til at hver enkelt kunde, eiendom og område har sine egne, unike forutsetninger. Ved å samarbeide om å vurdere ulike tiltak på bakgrunn av behov blir det lettere å se hvordan de påvirker totaløkonomien på lang sikt. Deretter utarbeider vi en tiltakspakke som er relevant og økonomisk for deg. Et samarbeid i henhold til partneringordningen gir oss mulighet til å skape et resultat som er bærekraftig i det lange løp.

Alle kan være med og påvirke prosjektet

Rehabiliterings- og moderniseringsprosjekter er ofte sammensatte og har mange aspekter det må tas hensyn til. Et åpent samarbeid der alle parter bidrar og deler sin kunnskap, er en nøkkel til å lykkes. Ved hjelp av partnering kan vi danne en felles organisasjon med felles økonomi, og jobbe mot felles mål. Det skaper et sterkt og felles engasjement for prosjektet fra starten av. Alle har interesse av å sikre kvaliteten, fullføre prosjektet til fastsatt tid og holde budsjettet som vi har satt opp i fellesskap. Involverer man beboerne i prosessen, betyr det at også deres behov blir dekket.

Høy miljøytelse

NCC har omfattende erfaring og ekspertise på området energi og miljø. Derfor er det stort rom for å velge løsninger som gir høy miljøytelse i alle faser. I tillegg til sparte kostnader til energi og drift kan du miljø- eller energisertifisere bygg og velge klimaeffektive materialer og alternative energikilder. Vi kan dessuten tilby full karbonutligning for hele prosjektet. Vi reduserer naturligvis prosjektets klimapåvirkning i byggeperioden.

Effektiv og selvlærende prosess

Partnering gir også god anledning til å øke effektiviteten i arbeidet kontinuerlig gjennom repetisjonseffekten og stadig utvikling. Vår erfaring med industribygging innebærer en kostnadseffektiv og kvalitetssikret prosess for deg, der vår ekspertise på områder som innkjøp, logistikk og prosjektplanlegging også bidrar til lavere kostnader.

Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, NCC Building Norge, NCC Building Nordics